Sıkça Sorulan Sorular

Dava açmak bir kişi veya kuruluş aleyhinde mahkeme önünde bir hak talebinde bulunmak anlamını taşımaktadır. Haksızlığa uğradığınızda, hakkınızı alamadığınızda mahkemeler araya girecek “Türk Milleti adına” yargılama yaptıktan sonra hakkınız size teslim edilecektir. Dava mahkemeye vereceğiniz bir dilekçe ile açılır. Bu dilekçede olması gerekenler ise, dava dilekçesi, dava harca tabi ise harç ve gider avansının, harca tabi değil ise sadece gider avansının tahsil edilmesinden sonra ilgili mahkemeye kayıt olur ve bu tarihte dava açabilirsiniz
Hukukumuzda avukat ile temsil zorunluluğu düzenlenmemiş olup, herkesin mahkemelerde kendisini temsil hakkı bulunmaktadır. Ancak her alanda olduğu gibi hukuki meselelerin de özel uzmanlık gerektirmesi sebebiyle hak kaybına ve telafisi imkansız zararlara neden olabileceğinden avukattan hukuki yardım almanız gerekmektedir.
Size vereceğimiz genel vekaletname örneğimiz ile nüfus cüzdanınız veya pasaportunuzla birlikte herhangi bir noterliğe gitmeniz ve vekaletname çıkaracağınızı belirtmeniz yeterlidir.
Bazı işlerin takibi için özel vekaletname gerekmekte olup, özel yetkileri içeren özel vekaletname örneği işin niteliğine göre sizlere verilmektedir. Boşanma, nafaka, tanıma ve tenfiz davaları için çıkartılacak vekaletnameler özel yetki ve fotoğraf içermelidir.
Şirketler adına düzenlenecek vekaletnamelerde imza sirküleri ve yetki belgesinin ibrazı gerekmektedir. Şirketiniz için vekaletname vereceğiniz durumlarda ‘Kendiniz için asaleten şirketiniz için vekaleten’ şeklinde vekalet verirseniz hem şahsınız hem de şirketiniz için vekalet vermiş olursunuz ve gerektiğinde yeniden vekalet çıkarmak zorunda kalmazsınız. Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri zorunludur.
Avukat ile müvekkil arasında yapılan avukatlık sözleşmesi ile avukatlık ücreti belirlenir. Avukatlık ücreti takip edilen işin, emeğin ve mesainin karşılığı olup, yargılama masrafları avukatlık ücreti kapsamında değildir.
Evet açabilirsiniz. Fakat hukuk çok karmaşık ve incelik isteyen bir konudur. Profesyonel bir yardım hem zamandan hem paradan tasarruf sağlar. Haklı çıkmak, haklı olmaktan çok farklıdır. Nasıl bir yanlış iğne insanların hayatlarını karartabiliyorsa, duruşmada dile getirdiğiniz yanlış bir cümle, dilekçenizde yer alan hatalı bir beyan da davanızı çok zor durumlara sokabilir.
Çocuğun velayetinin kimde kalacağı konusunda hakim çocuğun menfaatleri neyi gerektiriyorsa ona göre karar verir. Mahkemece bu konuda bir sosyal hizmet uzmanından da bilirkişi raporu aldırılır. Fakat şunu da belirtmek gerekir ki 7-8 yaşına kadar olan çocukların velayetleri olağanüstü haller dışında direkt olarak anneye bırakılmaktadır.
İş Kanunu'na göre işveren işçilerin ücretlerini gününde ödemek zorundadır. Eğer işveren ödemiyorsa iş akdinizi haklı nedenle feshedip kıdem tazminatı ve diğer sosyal haklarınıza almaya hak kazanırsınız. Fakat iş hukukunda bazı işlemlerin yapılış şekli sonucu tamamen etkileyeceği için bu işlemleri nasıl yapacağı konusunda büromuza gelerek Avukatlarımızdan profesyonel yardım almanızda büyük yararınız olacaktır.
Yargıtay son kararlarında sürekli olarak "Kaçak kullanılan elektrik enerjisinin bedeli dürüst vatandaştan alınamaz." ibaresiyle bugüne kadar alınan tüm bedellerin iadesine karar vermektedir. Buna uygun olarak yerel mahkemeler de bu görüşe yavaş yavaş geçmektedirler. Yine de tüm yerel mahkemelerin Yargıtay'ın görüşüne uygun karar verdiğini söylemek doğru olmaz fakat yerel mahkemelerin aksi yöndeki kararları da yeni bir yasa çıkmadığı takdirde Yargıtay tarafından bozulmak suretiyle düzeltilecektir.

Avukatlık ücreti dava harç ve masraflarını yahut sair giderleri içermemektedir. Emek ve mesaisi nedeniyle avukat kazancını ifade eden ücret avukatlık ücretidir. Sözleşme serbestisi gereği avukat ile müvekkili arasında dava sürecinin masrafları, işin mahiyeti icabı yol, konaklama ve sair giderlere yönelik her şeyin dahil olduğu bir avukatlık ücret sözleşmesi de yapılabilir.